Page 11 - Konya_Veremle_Savas
P. 11
KONYA VEREMLE SAVAŞ DERNEĞİ

TÜRKİYE’DE TÜBERKÜLOZ...
Ülkemizde sessiz tüberküloz enfeksiyonu halen yaygın durumdadır. Türkiye’ 

de 15 milyon kişide sessiz tüberküloz enfeksiyonu bulunduğu tahmin edilmek- 

tedir. Bu kişilerin % 10’nun yaşamları boyunca aktif hasta olma olasılığını % 

10 kabul edersek tüberkülozun gelecek yıllarda da ülkemiz için bir sorun ola- 

cağını düşünebiliriz.Türkiye’ de görülen tüberküloz hastalığı sıklığı giderek azalmaktadır.Türkiye 

tüberküloz hastalığının orta derecede yaygın olduğu ülkeler arasındadır.T.C 


Sağlık Bakanlığı verilerine göre halen ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 

100.000 kişiden 17’ si tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır. Bu rakam ile 

ülkemizdeki durum Orta Avrupa ülkelerine benzerdir.Türkiye tahmin edilen tüberküloz hastalarını bulma ve bu hastaları tedavi etme 

konusundaki Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hedefleri yakalamış 

ve sürdür durumdadır.
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz hasta sayımız giderek hafif de olsa artmaktadır. 

Bu konuda daha etkili önlemler gereklidir. Ülkemiz de HIV (+) kişi oranı mutlak 

rakam olarak düşük durumdadır. Fakat bu rakam giderek artmaktadır. Halen 

tüberküloz hastalarımızın % 1’ine yakınında aynı zamanda HIV enfeksiyonu 

bulunmaktadır.Ülkemiz tüberküloz kontrolü açısından diğer bir sorun yurt dışından gelen göç- 

menlerde görülen tüberkülozdur. Halen ülkemiz’ deki hastalarımızın %6’sı, İs- 

tanbul’daki hastaların ise % 8’i göçmendir.
bilgi@konyaveremlesavas.org.tr
11
   9   10   11   12   13